Educatis heeft als doel kinderen een toekomstbestendige en gepersonaliseerde leerweg aan te bieden en hen toe te rusten voor wat er in het leven nodig is. 21e eeuws denken en doen in het onderwijsprogramma en in de organisatie. Ook de continuïteit van de vereniging en de aangesloten scholen is een belangrijk thema, wat bereikt wordt met de strategische doelstellingen op het gebied van toerusting van personeel, professionalisering en het actualiseren van verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering.

 

Het communicatieplan beooogt deze doelstelling te ondersteunen met de volgende communicatiedoelen.

 

Het opbouwen van bekendheid 

De komende twee jaar presenteert Educatis de boodschap zoals geformuleerd in de positionering in communicatiemiddelen aan de doelgroep. Het beoogde effect is dat Educatis als merk met bijbehorende merkwaarden goed bekend staan, de doelgroepen worden effectief bereikt met middelen en de doelgroepen kennen de voordelen die bij het merk(bij de vereniging) Educatis horen.

 

Het verstrekken van informatie 

 

In haar communicatiemiddelen legt Educatis uit wat de inhoud is van de activiteiten van Educatis en informeert hen over de voortgang en het resultaat teneinde de inhoud van de positionering te laden en de organisatie van goede informatie aangaande werkzaamheden te voorzien.

 

Interesse creëren 
 

Het lidmaatschap van Educatis hangt samen met de schoolgang van een kind. Onder hen wordt geen werving uitgevoerd. Wel is er door een positieve reputatie en enkele actieve interventies een wervende functie voor nieuwe scholen binnen de geografische afbakening. De middelen die ingezet worden voor dit doel creëren een behoefte bij de potentiële partner. Ook arbeidsmarktcommunicatie heeft een direct wervende functie.

 

Versterken van het merk 

 

Het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met interne en externe doelgroepen en het waarborgen van continuïteit van deze relaties is het hoogste communicatieve doel van Educatis. Een sterk merk en een betrouwbare reputatie is de basis voor stabiele externe relaties, goede arbeidsmarktcommunicatie en een vertrouwensband met de leden alsmede interne tevredenheid en draagvlak voor verandering en nieuw beleid.