Managementsamenvatting


In het onderstaande overzicht is te lezen hoe Educatis de communicatie de komende jaren wil vormgeven. ​

Deze tekst is een samenvatting van een uitgebreider plan wat hier te vinden is. Op deze pagina's vind je de volledige omschrijving van doelgroepen en doelstellingen, alle onderdelen van het plan staan uitgewerkt en er is een samenvatting van acties te vinden.

Download hier het document als je het wilt printen of doorlezen. (vanmiddag online)

Vier hoofdstukken
 • De kaders voor het plan
 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
 • Arbeidsmarktcommunicatie
De kaders voor het plan

Doelen.

Het communicatieplan ondersteunt de strategische doelstelling van Educatis met de volgende communicatiedoelen.

 • Het opbouwen van bekendheid: De doelgroepen worden effectief bereikt en kennen Educatis. 

 • Het verstrekken van informatie: De vereniging informeert de leden over activiteiten en resultaten.

 • Interesse creëren: De doelgroepen weten Educatis te vinden en zijn geïnteresseerd in de middelen.

 • Versterken van het merk: Opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. 

 

Doelgroepen

Vanuit de veelheid aan publieksgroepen (alle mensen die op enige manier in contact staan met de vereniging) onderscheiden we de volgende doelgroepen. 

 • Interne doelgroepen: Bestuur, raad van toezicht en medewerkers. 

 • Externe doelgroepen: Leden van de vereniging (ouders), Andere scholen die mogelijk willen aansluiten, vakgenoten.

 • Arbeidsmarktcommunicatie doelgroepen: Nieuwe leerkrachten, ervaren leerkrachten, zij-instromers, onderwijsinstellingen en intermediairs.
   

Positionering en merken

In de positioneringsstrategie wordt omschreven wat de onderscheidende factoren zijn van Educatis en de individuele scholen ten opzichte van anderen in dezelfde sector, regio of vakgebied. Ook relevante wensen en behoeften van de doelgroepen en stakeholders worden hierin meegenomen. 

Samen met de sterke punten van de individuele scholen en Educatis vormt dit de basis van de positionering. Een goede positionering is verhelderend en geeft richting aan het totale communicatiebeleid.

Educatis centrale positionering
Educatis wordt het hoofdmerk van het communicatiebeleid. In het communicatieplan wordt
duidelijk welke identiteit Educatis heeft op dit moment en met welke taal en middelen ze dit uit. 

Lokale positionering
De scholen krijgen ieder een op hun specifieke situatie aangepaste positionering. De lokale
positionering wordt benaderd vanuit een concurrentieperspectief, hoe is de school uniek in zijn omgeving.

Interne communicatie

 

“Extern winnen is intern beginnen” Voorafgaand aan de plannen voor de externe communicatie is een interne focus op het uitdragen van het communicatiebeleid een belangrijk item. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en directeuren vormen de eerste lijn, de frontlinie als het ware, van de communicatiestrategie.

Goede interne communicatie heeft een direct effect op een goede werksfeer. De meeste interne communicatie verloopt via top-down communicatie, bottom-up communicatie en via interne communicatiemiddelen als een personeelsblad, intranet etc. 

 

De top-down functie is met name het het informeren over maatregelen, instructies en beleid. Binnen de meeste organisaties gebeurt dit middels werkoverleg en interne nieuwsbrieven.Voor bottom-up communicatie is het werkoverleg ook het meest gebruikte middel.

 

Acties

 • Bovenwijzer wordt elke maand verstuurd

 • Een tool om de lijncommunicatie vorm te geven

 • Educatis bouwt aan reputatie op Linked In

 • Een intern magazine bij de start van het schooljaar.

Externe omgeving

Educatis en de scholen staan in een kruispunt van sociale en culturele belangen, geografische en demografische invloeden, invloed van politiek en publieke opinie en nog veel meer. De omgeving van een organisatie bepaald voor een groot deel de bedrijfsvoering. Het is belangrijk voor een organisatie om zich daarvan bewust te zijn. Ook voor organisaties als scholen waarbij continuïteit wat vanzelfsprekender is dan voor een commerciële onderneming. Daarnaast is Educatis informatie 'verschuldigd' aan de leden van de vereniging. In de praktijk uit dat zich in het op een aantrekkelijke manier presenteren van content.

Externe communicatie

Externe communicatie is communicatie van een organisatie met personen, groepen en organisaties buiten de eigen organisatie. Effectieve externe communicatie versterkt de band met relaties, zorgt voor loyaliteit en vergroot het vertrouwen in de organisatie. 

 

Acties

 • Huisstijl wordt bijgewerkt en doorgevoerd in alle middelen

 • Het magazine Invisio continueert binnen huidige lijn

 • De website wordt geupdated

 • Social Media kanalen worden ingericht, met een sterke nadruk op Linked In.

Issuemanagement

Issuemanagement is het analyseren van issues die spelen in maatschappelijke, politieke, internationale context. Issuemanagement houd zich in belangrijke mate bezig met voorspellen. Issues staan niet op zichzelf, en komen zelden als een verrassing. Issuemanagement hoeft niet alleen om bedreigingen te gaan, als een voorloper van crisiscommunicatie. Een issue kan ook een positieve betekenis hebben voor de organisatie. 

Actie:

 • Een tool waarmee issuemanagement vorm gegeven kan worden. 

Crisiscommunicatie

Bij een crisis is er een acuut probleem. In een geval van een verwijtbare fout kan er ernstige schade ontstaan aan het imago en de reputatie van de organisatie. In het geval van een externe crisis, zoals een aanslag of een natuurramp is het ook goed om een draaiboek te hebben liggen.

Actie:

 • Een crisiscommunicatieplan en eventueel een training.

Reputatiemanagement
Onder reputatiemanagement wordt verstaan wat de perceptie is van de buitenwereld van de organisatie. Vandaag de dag bestaat elke organisatie bij de gratie van positieve recensies van klanten en is er significant minder controle is op het imago dan vroeger. 

Een goede reputatie is cruciaal voor een sterk merk. Het is de basis voor continuïteit of zelfs groei in het aantal leerlingen, bouwt aan de aantrekkelijkheid als werkgever, en creëert een draagvlak voor actiever uitdragen van waarden, zichtbaarheid in de omgeving en actieve rol in directe maatschappelijke omgeving van de school. 

Actie

 • Actief bevragen van doelgroepen om feedback.

 • Actieve beinvloeding van reputatie door artikelen/eigen middelen.

Public affairs
Een organisatie kan ook doen aan actieve beïnvloeding van beleid op lokaal of landelijk politiek niveau. Het (lokaal) politiek en sociaal cultureel netwerk wordt gebruikt om normen en waarden uit te dragen en beslissingen aangaande het reilen en zeilen van de vereniging en een school ten positieve te beïnvloeden. 

Actie 

 • Een plan van aanpak om public affairs vorm te geven.

Arbeidsmarktcommunicatie​

Een krappe arbeidsmarkt dwingt organisaties goed na te denken over hun aanpak van arbeidsmarktcommunicatie. Hieronder wordt verstaan: Communicatie met potentieel personeel en met de personen en instellingen die voor de organisatie van belang zijn bij het aantrekken van goed personeel. 

Het korte termijn doel van arbeidsmarktcommunicatie is het invullen van vacatures. Op lange termijn is dat het neerzetten van goed werkgeverschap. Het imago en de reputatie van de Educatis en/of de school speelt voor elke mogelijke sollicitant een belangrijke rol bij de overweging om te solliciteren. 

Wat betreft de doelgroepen kan worden gesegmenteerd naar starters, lio-stagiaires, ervaren werknemers en herintreders en zij-instromers.  

De positionering van Educatis én de lokale school krijgen een plek in campagnes.

Acties

 • Campagne uitwerken en vacatures binnen deze lijn vormgeven

 • Adverteren en andere wervingskanalen inrichten. 

 • Linked In als actief werkgeversplatform inzetten

 • Aparte landingspagina vormgeven voor vacatures.