Samenvatting
alle acties

Op deze pagina vind je een lijst met alle acties van alle middelen. Deze staan niet in de planning en worden ingevuld op eigen planning en initiatief. Alle overige taken staan ingepland in de jaarplanning.

Externe communicatie

Huisstijl

 • Het motto/de payoff ‘Leren voor het leven’ wordt op alle middelen geïmplementeerd, van magazine tot advertenties. 

 • Het logo wordt uitgebreid met een compact huisstijl handboek met visuele elementen die bijdragen aan de herkenbaarheid van Educatis als merk. 

 • Er zijn een aantal bruikbare bestanden met logo elementen en visuele elementen uit de huisstijl die een medewerker kan gebruiken voor een presentatie of document. Zo is er niet voor elk wissewasje een vormgever nodig, maar kan toch de visuele identiteit vaker gebruikt worden.

 • Er wordt een evaluatie gedaan van alle bestaande huisstijl middelen en deze worden waar nodig bijgewerkt.

 • Er wordt een bescheiden voorraad met huisstijldragers aangeschaft om uit te kunnen delen aan relaties en om te gebruiken tijdens bijeenkomsten en coachingsmomenten. Te denken valt aan pennen, notitieblokjes, usb-stick, etc.

Website

 • Menustructuur vereenvoudigen en denken vanuit de bezoeker van de website. De informatie die nu onder de vele kopjes is verdeeld wordt beter gestructureerd. De menuitems ‘Educatis’ en ‘Vereniging’ zijn voor de bezoeker nagenoeg hetzelfde. Deze worden samengevoegd onder de menutitel 'Educatis'

  • Submenu pagina 1: 'Beleid en jaarverslag'. Samenvoeging van de pagina's: Statuten, Jaarverslagen, Beleidsplannen, Anbi-gegevens, Privacybeleid

  • Submenu pagina 2: 'Bestuur en toezicht' Samenvoeging van de pagina's: Raad van toezicht, Raad van bestuur, Organogram, Bestuurskantoor, GMR, ALV, 

  • Submenu pagina 3 en verder: Kalender, Identiteit, Externe relaties, 

  • 'Werken bij Educatis' krijgt een eigen landingspagina binnen het campagnebeeld. zie verder de pagina Arbeidsmarktcommunicatie.

  • De pagina 'Engels' is krijgt een andere naam: 'Producten en diensten' De hiërarchie van de menustructuur klopt daarmee beter, en Educatis kan hieronder meerdere diensten en producten toelichten.

   • Methode Huiswerkleerlijn My name is Tom​

   • Coaching nieuwe docenten en zij-instromers​​

   • Nieuwe producten en/of diensten

 • De contactgegevens zijn op dit moment goed te vinden op elke pagina​. ​

 • Klachtenregeling wordt als submenu onder contact geplaatst en krijgt een verwijzing op de klachtenpagina.

 • Het contactformulier met opmerkingenveld is meteen zichtbaar, 'naam' wordt één vak i.p.v. twee en geen van de velden is verplicht.

Social Media

 • Inrichten en vullen Linked In pagina van Educatis met correcte informatie,

 • Tweewekelijks een post op Linked In

  • Inhoudelijk artikel over het vakgebied onderwijs. Het maken van blog posts werkt aan de positie van Educatis als kennisleider en partner. 

  • Vragen om feedback aan medewerkers of externen 'Wat zou Educatis kunnen verbeteren'

  • Vragen om input

  • Post over een beantwoordde vraag of gesignaleerd issue.

 • Alle aan Educatis gelinkte personeelsleden (die een LinkedIn profiel hebben) geven Educatis als kun werkgever aan. 

 • Google informatie wordt aangevuld met profiel van Educatis en locatie van alle scholen.

 • Op Facebook en Instagram worden basisprofielen ingericht met standaard informatie en beelden. Deze dienen als secundaire website of verwijsplek voor onder andere werving voor vacatures.

Bijeenkomsten

 • Onderzocht wordt of een decentrale uitvoering van de informatie uit de Algemene Ledenvergadering een optie is. Door de informatie over besluitvorming en verslaglegging te decentraliseren is er wellicht meer betrokkenheid te creëren.

 • Werving voor Algemene Leden Vergadering gebeurt (tot nader order) middels adverteren in het eigen magazine, een oproep in de e-mailnieuwsbrieven van de lokale scholen en middels een flyer die via de scholen verspreid wordt.

Pers

 • Er wordt een perslijst samengesteld van relevante media, vakbladen, dagbladen, online magazines, opiniemakers etc.

 • Een selectie van deze media wordt actief benaderd met als doel een relatie op te bouwen

 • Vanuit deze relatie wordt gezocht naar een samenwerking voor een artikel(enserie) in samenwerking met (de scholen van) Educatis. 

Reputatiemanagement

 • In het magazine wordt regelmatig een laagdrempelige manier de oproep gedaan om klachten, vragen of opmerkingen. Als je werkelijk in gesprek wilt met de doelgroepen is een herhaalde oproep om feedback te geven belangrijk.

 • Binnen Educatis, en bij verlengde op de scholen, wordt een aanspreekpunt benoemd. Onderzoek wijst uit dat het uiten van een vraag of opmerking tegen een persoon vanaf het begin van het contact beter en effectiever verloopt dan een anoniem emailadres. Maak een persoon het gezicht van de vragen/klachten/etc.

  • Deze persoon wordt intern en extern bekendgemaakt en de functie gepromoot. 

 • Er wordt een plek gemaakt op de website waar de doelgroepen en overige publieksgroepen terecht kunnen met klachten en vragen. Dit kan zowel anoniem, als met vermelding van naam en contactgegevens voor verdere terugkoppeling. 

 • Op Linked In wordt eveneens de oproep gedaan om feedback, zowel van interne bronnen als van externe doelgroepen.

 • Er wordt wat gedaan met de klacht, de vraag of de opmerking. Mogelijke routes

  • Er komt een artikel of terugkoppeling in het magazine als het vermoeden bestaat dat dit een breed gedeeld onderwerp is. 

  • Er wordt een nieuwsitem op de website aan besteed. 

  • Als er persoonlijke gegevens bekend zijn wordt er altijd een persoonlijke terugkoppeling gegeven. 

  • Op Social Media kanalen als Linked In kan er met regelmaat een vraag-antwoordrubriek gepost worden waarmee het beeld als kennisleider en de openheid als organisatie vorm krijgt.

Crisiscommunicatie

 • Website van Educatis moet contactpagina 1 niveau omhoog in de eerste menubalk. Zie uitwerking externe communicatie voor de uitvoering.

 • Scholen worden toegewezen aan telefoonboom. School1 wordt vervangend crisishoofd of vervangend communicator in geval dat locatie Amersfoort onbereikbaar is.

 • Crisisplan wordt in samenvatting uitgelegd aan medewerkers. Medewerkers hebben een vast toegewezen taak.

  • Als juf 1 in het crisisteam wordt gevraagd, neemt juf 2 de groep van juf 1 in de klas. Etc.

  • Conciërge heeft taak x

 • Met spoed kunnen aanpassen websites en nieuwsberichten

 • Verschillende telefoons in de scholen hebben meerdere lijnen en een doorschakelfunctie

 • Maak adreslijsten pers

Interne communicatie

Lijncommunicatie

 • Communicatie-voorblad wordt toegepast in MT vergaderingen of bij voorgenomen beleid. 

 • In december 2020 wordt geëvalueerd of er meer synergie wordt ervaren tussen communicatiemiddelen en lijncommunicatie

 • Het bestuurskantoor evalueert of er nu inderdaad meer sturing is op en meer resultaat is van de formele en informele interne communicatie.

Bovenwijzer

 • Mailchimp aanschaffen en templates nieuwsbrieven instellen

AFAS

 • Intranet inrichten op goede informatievoorziening

 • Gebruik van AFAS als naslagwerk nagaan en evalueren in lijncommunicatie

 • Menu-item 'INSITE' op de website wordt veranderd in AFAS.

Linked In

 • In 2020 wordt van alle (op linked in aanwezige) medewerkers verwacht dat zij zich hebben aangemeld bij de organisatiepagina van Educatis. De directeur ziet toe op de uitvoering.

 • Berichten van Educatis worden gezien en geliked door eigen personeel. Evaluatie eind 2020

Bijeenkomsten en personeelsdagen

 • Er wordt een jaarlijkse dag georganiseerd voor medewerkers. De inhoudelijke invulling is deels

  • gericht op het creëren van verbinding en een gezamenlijke cultuur

  • gericht op het verdiepen en verbreden van kennis op vakinhoudelijke onderwerpen

Arbeidsmarktcommunicatie

 

Campagne uitwerken

 • Uitwerken schetsen in templates voor advertenties en 

 • Op elke school wordt een docent gevraagd die model zou willen staan voor een vacaturefoto. 

 • Per vacature

  • De vacature wordt aangemeld bij de communicatieverantwoordelijke met de functieomschrijving, quote van de modeldocent en overige gegevens.

  • Een fotograaf komt langs om een foto van de modeldocent te maken

  • Er wordt een selectie van lokale en regionale mediums gemaakt voor de advertenties.

 • Na een jaar wordt van alle vacatures geïnventariseerd hoe medewerkers de vacature hebben gevonden. Op basis van die gegevens wordt er gekozen voor de meest kosteneffectieve communicatiemiddelen.

Adverteren

 • Per vacature worden een aantal mediums geselecteerd. Gekeken wordt naar de leeftijd, locatie en gedrag van de doelgroep. De meest effectieve middelen qua kosten en opbrengst worden ingezet.

Linked In

 • In aanvulling op een professioneel profiel wordt de advertenties als afbeelding met begeleidende tekst geplaatst worden als post in de tijdlijn.

 • Eveneens wordt er gebruik gemaakt van de vacaturesite van LinkedIn.

 • In de netwerken van medewerkers worden aanbevelingen gevraagd voor vacatures, met name voor managementfuncties zijn aanbevelingen nuttig. 

Facebook en Instagram

 • Per vacature wordt een advertentie samengesteld met segmentering in regio, interesses, opleiding, leeftijd etc.

 • Op de profielen van Facebook en in de biografie van Instagram is een link te vinden naar 'werkenbijeducatis.nl'

 

Netwerken

 • Aan​ medewerkers die recent van de hogescholen komen wordt gevraagd of zij kennis hebben van interne netwerken op de opleidingsinstituten, studentenverenigingen en online groepen waar vacatures en uitnodigingen gedeeld kunnen worden. 

 • Voor zover nog niet ondernomen wordt er geïnvesteerd in het onderzoeken van netwerken en connecties.

 • Relaties worden geregistreerd en ​​onderhouden door communicatiemiddelen te sturen en contact te houden.

Website

 • In overleg met de websitebouwer wordt er een landingspagina gebouwd met informatie over

  • Educatis' werkgeverschap

  • Openstaande vacatures

  • Relevante nieuwsitems

  • Informatie over begeleiding en coachingstraject beginnende leraren

  • Aparte tab over zijinstromers

 • Menuitem op de site van Educatis, alsmede de buttons in de fotostroom linken door naar de landingspagina